CÔNG ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI CHÍNH QUYỀN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC MỚI

Thực hiện lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Bác Hồ ngày 11-6-1948, Người nói “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”. Ban giám hiệu trường THPT DTNT Huỳnh Cương đã phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động vào chiều ngày 03/9/2020

CÔNG ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI CHÍNH QUYỀN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC MỚI

Bài tin liên quan
Tin tức

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương