• Trần Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917557654
  • Email:
   tranthikimhong.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Lý Thị Kim Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0374476904
  • Email:
   lythikimngoan.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949624650
  • Email:
   nguyenthihongcam.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Bích Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0936118166
  • Email:
   thachthibichnhung.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Bùi Thị Như Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913787845
  • Email:
   buithinhungoc.c3ks@soctrang.edu.vn
 • Trần Mỹ Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915664178
  • Email:
   tranmyhao.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Lâm Suvattha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985771858
  • Email:
   lamsuvattha.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Sơn Hùng Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902320959
  • Email:
   sonhungtan.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Tăng Nhật Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939414379
  • Email:
   tangnhatphuong.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Phương Thị Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0945882371
  • Email:
   phuongthingocdung.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Dương Mô Ni Rít
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942246885
  • Email:
   duongmonirit.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Lý Thị Kim Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0763819422
  • Email:
   lythikimhoa.dtnthc@soctrang.edu.vn
Thời tiết