Ban lãnh đạo
 • Lê Trọng Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0976049926
 • Dương Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0386979492
 • Lâm Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0338813998
  • Email:
   lamthiloi.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Lê Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0849344459
  • Email:
   lethihongloan.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Liêu Trần Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0772000848
  • Email:
   lieutranthanhtam.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0765991997
  • Email:
   huynhthinhu.dtnthc@soctrang.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương