Ban lãnh đạo
 • Đặng Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985807061
  • Email:
   dangthanhvu.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Kim Sóc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0798020579
  • Email:
   kimsoc.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Si Viêl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986705627
  • Email:
   thachthisiviel.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Sơn Kim Lọnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984838095
  • Email:
   sonkimlonh.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Kiêm Thị Đa Nê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0908070400
  • Email:
   kiemthidane.dtnthc@soctrang.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương