Ban lãnh đạo
 • Khương Thu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988618838
  • Email:
   khuongthuhoang.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Danh Phiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0383031299
  • Email:
   danhphien.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918453684
  • Email:
   tranthikimdung.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Sơn Kolyanne
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0385561263
  • Email:
   sonkolyanne.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Hồng Ngọc Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0961769056
  • Email:
   thachhongngoctram.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Mari
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0832876502
  • Email:
   thachthimari.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Liêu Phong Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913751071
  • Email:
   lieuphonglan.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Tăng Thoản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949634234
  • Email:
   tangthoan.dtnthc@soctrang.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương