Ban lãnh đạo
 • Trần Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917557654
  • Email:
   tranthikimhong.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Bích Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0936118166
  • Email:
   thachthibichnhung.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949624650
  • Email:
   nguyenthihongcam.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Bùi Thị Như Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913787845
  • Email:
   buithinhungoc.c3ks@soctrang.edu.vn
 • Lý Thị Kim Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0374476904
  • Email:
   lythikimngoan.dtnthc@soctrang.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương