Ban lãnh đạo
 • Danh Hoàng Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913613523
  • Email:
   danhhoangthien.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Đặng Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985807061
  • Email:
   dangthanhvu.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Tăng Nhật Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939414379
  • Email:
   tangnhatphuong.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Vũ Ngọc Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0917136450
  • Email:
   vungocthach.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Dương Thị Sà Đên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0964875791
  • Email:
   duongsaden@gmail.com
 • Lâm Suvattha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985771858
  • Email:
   lamsuvattha.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917557654
  • Email:
   tranthikimhong.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Khương Thu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988618838
  • Email:
   khuongthuhoang.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Diệp Diễm Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986372605
  • Email:
   diepdiemtrang.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Sơn Hùng Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902320959
  • Email:
   sonhungtan.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Khánh Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0777271414
  • Email:
   huynhkhanhdinh.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0904870734
  • Email:
   thachngochan.dtnthc@soctrang.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương